سی چه مندم

مو چشمه کوراَوه  وُر سینهٔ گر    

   به جا توف توف کارون سی چه مندم

مو  سردی زمستون رنگ پاییز   

       به اسم او بهارون سی چه مندم

مو دیندا مال و لنگون ،وارگه منده 

      به جا نیله سوارون سی چه مندم

مو هاکِشتَر زِ  تش  منده به چاله  

  به جا اَنگِشتِ سُهرون سی چه مندم

مو ترسو کم دل و جا وارگه منده 

   به جا شیرون دَورون سی چه مندم

مو هُشک و بی علف چی مازهٔ ریت

 به جا او سوزِ زارون سی چه مندم

مو بَرد گوری ام پاوَنده پاهُم         

  به جا نوزین سوارون سی چه مندم

مو تشنه دیدن کهسار کُهرنگ   

   مو بی او چشمه سارون سی چه مندم

مو وا مُست پَتی بی یار و یاور  

          میون نیش مارون سی چه مندم

مو اَشنیدم همه هیجار و امداد     

      مو چوقا بَهده بارون سی چه مندم

به دستم نَه تفنگی نه خدنگی      

          به زیر تیر بارون سی چه مندم

دیه نَه گل ای بینم نه گلستون      

         میون پَرزِ خارون سی چه مندم

بِدین دستم همه دستانه گویل        

     مو بی دست بِرارون سی چه مندم

دیار بختیاری مَند وُر جا           

       منه ای شهر ویرون سی چه مندم

اگو (تهنا) ز خُس ز حال و روزس

       به جای سر بدارون سی چه مندم             

/ 2 نظر / 5 بازدید
کیان

ای سکوت زردکوه دفتری از خاطراتت بازکن/ مرا با خود هم راز کن/ بهر من از عرصه میدان بگو/ از تفنگ شیر علیمردان بگو/ این زمین گهواره وگورمن است / جان فشانی شور و منشور من است/ ایل سرمای زمستان دیده است/ بختیاری گرگ باران دیده است/ ما همان ایلیم ایل سربدار/ ماهمان قومیم ، قوم بختیار

ا- بختیاری

سلام استاد مین گوگل هی گشتم یهو رسیم به شعر «سی چه مندوم » یاد او سالها پیس وستم ... مونه اشناسی !! ها همو مقصودی همایش دانشگاه اصفهان سال 1378 راستی یه سایت نچندان کوچیری هم داریم ار ایی بو یه سر بزن WWW.DAWAR.IR