پشت لوم مل سوز کرد بی ...

... سیس کلو بیدم و غلوه اخواستمس؛ غلوه تر ز تیام! ار یه روز نی دیدمس، روزم چی شو تاریک ابید و دلم چی بستکون غم و و غصه پر! کاشکی که هیشکی مون گپ نی بیدیم تا دووارته چی نیاتر و کوچیریامون وا یک بازی اکردیم و اخوندیم و جور دو تا بالنده وا یک و سی یک اخوندیم و ... تا گپ وابیدیمه دیه ز ورم «اگروسه» و ری اگره و ... همس ز منه مال، ز پشت برد، ز سر دار... اپاییدمس و تی اوندم بس تا دلم آروم بگره... «شاه بانو»دهدر قشنگ و نشمین بید. هو ز درگل سر به زیر و  «زک تی دار» دا- بوو دار مالمون بید. خوم و خُس، همدا بیدم؛ هندا یک زمار آویدیم بی. شاهبانو دم مال کنون به گرمسیر زمار اوید و مو به رسیدن به ایلاق. وا یک گپ اویدم و وا یک منه یه مال و منه رهرو و ... زنده ای  کردیم. وا یک دندلوش اکردیم و ...هر سا وا یک کار داشتیم منه مال بنگ یک اکردیم و ارهدیم تی یک تا یو که پارسال که بنگس کردم و گدم: شاه بانو بند دندلوشه بستم به دار بیو بوازیم و جواومه نداد! دووارته چند کرت دیه  بنگس کردم و یه هو داس ز زیر بهون زید به در و گد: ستین! مر تو بچه  کوچیری که اخوی دندلوش بوازی؟ مر تو کار نداری؟ هر و گا نداری که بچارنی؟ شاه بانو کار داره! و ...
یه کرت هم رهدم دم بهونسون که بنیهرم چسه، داس زید به در و پیل بم نیشت  و گد: مر چند کرن وا بت بگوم؟ رو پی کارت! تو و شاه بانو دیه بچه کوچیر نیدین و ...
یو گدشت تا یه روز که شاه بانو رهد سر چشمه و مو هم دز بهداری رهدم ز پیس و بس گدک: شاه بانو په سیچه دیه وا بازی نی کنی؟ په دات پسه وام چپ وسته؟ ... شاه بانو گد: دام گده که ستین دیه جغله گپی وابیده و پشت لوس مل سوز کرده و نوا دیه واس بوازی... زیتر ز تیم رو ار دام دیدمون اکشم ...
رهدم به مال و آینه نه ز منه هورجین دراوردم و نیشتم بس؛ دیدم مل ها پشت لوم تنک سوز کردنه و فهمستم که مو هم سویل دارم و دیه پیایی هدم و ... ستین بختیاری

/ 1 نظر / 4 بازدید
محزون

خوشا اوشو بوی تو همنشینم،بشینم تا سحر ریته بوینم، تشی روشن کنم وا هیوه داری خدانه شکر کنم سی چینو یاری.ستین انشاا... همیشه پایدار بوی .تا فرهنگمو باتو وامثال توپویا بمهنه.