سی چه مندم ؟

                                      سی چه مندم ؟

 

به جای سر دیارون سی چه مندم ؟ -  به وارگه سر بدارون سی چه مندم؟

مو لشکی بی ثمر بی سا و بی پر   -     به جای او چنارون سی چه مندم

مو چشمه کور اوه ور سینه گر     -     به جا توفون کارون سی چه مندم

مو  سردی زمستون رنگ پاییز    -       به اسم او بهارون سی چه مندم

مو دیندا مال و لنگون وارگه منده  -      به جا نیله سوارون سی چه مندم

مو هاکشتر زه  تش  منده به چاله   -  به جا انگشت سهرون سی چه مندم

مو تر سو کم دل و جا وارگه منده  -   به جا شیرون دورون سی چه مندم

مو هشک و بی علف چی مازه ریت-به جا او سوز زارون سی چه مندم

مو برد گوری ام پاونده پاهم          -  به جا تلمیت سوارون سی چه مندم

مو تشنه دیدن کهسار کهرنگ    -   مو بی او چشمه سارون سی چه مندم

مو وا مست پتی بی یار و یاور   -          میون نیش مارون سی چه مندم

مو اشنیدم همه هیجار و امداد      -      مو چوقا بهده بارون سی چه مندم

به دستم نه تفنگی نه خدنگی       -          به زیر تیر بارون سی چه مندم

دیه نه گل ای بینم نه گلستون       -         میون پرز خارون سی چه مندم

بدین دستم همه دستانه گویل          -   مو بی دست برارون سی چه مندم

دیار بختیاری مند ور جا            -      به مینه شهر ویرون سی چه مندم

ای گو تهنا ز خس ز حال و روزس -  به جای سر بدارون سی چه مندم             

 

                   

                                                 بهار 1375

 

/ 0 نظر / 9 بازدید