بهیگ و آستاره و ...

... یه چپه نون پتیر ناهادن لا یه سارغی و گووس بستس به کدس. بهیگ هرساس گله گله اریسستن و هی اگریوست. ز جا بلندس کردن و دستسه گرهدن سه درس دادن دو ر چاله هونه بووس. بهیگ کست وابید و انگستسه زید منه هاکشترا چاله بووس و زید ری زون... سوارس کردن به مایون نیله بوو دووا و وستن وا ره. هونه دووا ری به افتو زنون  بید اما بهیگ بردن سی افتو درون! ز بُتیم پرگل پرسیدم: بتی! په سیچه ابرنس  چونون؟ هونه دووا خه چینونه؟! بتیم گد: آستاره ری به ریس بید؛ تا زوا دُر ابرنس اسو اورگرتن که آستاره بهیگه  نزنه!
نیشتم به آسمون ... آستاره نیدم! (ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 43 بازدید