طایفه ی پبدنی و تش های تشکیل دهنده ی آن ... بر گرفته از کتاب«از پوده تا پبده»

طایفه ی پبدنی

پبدنی یکی از طوایف شاخه ی بابادی باب است. چنان که در فصل دوم، به صورت مشروح به جایگاه رده بندی در تشکیلات اتحادیه ای بختیاری اشاره گردیده است، این طایفه در تقسیم بندی به شمار می رفت. » بابادی کله « اولیه ی تشکیلات اتحادیه ای بختیاری، یکی از طوایف بزرگ طایفه ی بزرگ طایفه ی کل هّ، شامل طوایف گله، پبدنی و احمد محمودی می شد. در تقسیم بندی گسترده نیز هر کدام از سه تبار نام برده، به صورت جداگانه، جزیی از شاخه ی بابادی باب به شمار می رفتند و امروزه نیز هم چون تقسیم بندی گسترده، هر کدم جداگانه در رده بندی تشکیلات سازمانی بختیاری و بابادی باب جای دارند.

در تقسیم بندی گسترده، طایفه ی پبدنی و طوایف گله و احمد محمودی هر کدام به صورت طایفه ای منفرد و جداگانه و خارج از بزرگ طایفه ی بابادی کله در ساختار تشکیلات بابادی باب قرار گرفتند. بنابراین سه طایفه ی گله، پبدنی و احمد محمودی مستقیماً در زیر گروه بابادی باب و در دسته ی طوایف شهنی، راکی، ململی، نصیر، گمار، عکاشه و بابادی عالی انور که شامل طوایف اولاد،میرکائد، جلیل، احمدسمالی، حاجی ور، لک، تقی عبدالهی و آرپناهی می شوند،قرارگرفتند.

طایفه ی پبدنی از 9 تش تشکیل می شود که این 9 تش در دو تیره قرار می گیرند. هر تش نیز های متعددی برخوردار است. تش ابدال، تش باقر، تش باور، تش درویش عالی، » کرو بوو « و » اولاد « از تش رمدان، تش سلجوقی، تش عبدالعلی، تش محمدرضا و تش ناصر 9 تش تشکیل دهنده ی طایفه ی پبدنی هستند.

که در فصل 1 به صورت مشروح به آن اشاره گردید، مردم جهت » هین و چوو « بر اساس آیین همبستگی و همراهی برای در امان ماندن از تجاوز و تهاجمات بیگانگان و بهره گیری از حمایت و مساعدت همه جانبه ی قومی در درگیری ها و بروز بلایای طبیعی و به اقتضای نیازهای روزمره، به بستن پیمان های درون طایفه ای روی آوردند و با یکدیگر متفق و همبسته شدند و گروه متحد

نام گرفت. در راستای پیمان هین و چوو، » تیره « بزرگتری را تشکیل دادند که در تشکیلات سازمانی » سه قُمه « مردم طایفه ی پبدنی در دو تیره ی قرار گرفتند. این دو تیره به نام تیره ی و و تیره مشهور شدند. » عبداله جون «- سه قُمه) ghome se ، سه قوم،سه فامیل، سه خویشاوند،به سه هم پیمان و خیشواند رمدان، درویش عالی و سلجوقی گفته می شود.

0 از پوده تا پبده

تیره ی عبداله جون

بودند. سه فرزند عبداله جون، هر یک گروه جداگانه » عبداله جون « ابدال، عبدالعلی و ناصر فرزندان ای از فرزندان خود را سرپرستی و رهبری کردند و بنیانگذار یک تش گردیدند که فرزندان هر یک از به نام آنان خوانده شدند و گروه و تش شکل گرفته به نام هر یک از آنان نامیده گردید و سه تش هین و « ابدال، عبدالعلی و ناصر به وجود آمد. در گرایش مردم به همبستگی و اتحاد و انجام پیمان مردم سه تش باقر، باور و محمدرضا بنا به خویشاوندی و همدلی به فرزندان عبداله جون ،» چوو پیوستند و با هم، هم پیمان و همبسته شدند و گروه هم پیمان و متحد را تشکیل دادند. بر این اساس شش تش ابدال، باقر، باور، عبدلی، محمدرضا و ناصر، نام عبداله جون، نیا و جد سه تش ابدال،عبدالعلی و ناصر را برای گروه اتحادیه ای و هم پیمانی خود برگزیدند و گروه بسته و دسته ی خود را

آشکار نمودند. پس از آن این شش تش به این نام نامیده و مشهور » عبداله جون « با نام تیره ی گردیدند. سه تش باقر، باور و محمدرضا هر یک از یک جد و نیای جداگانه ای بر خوردارند.

تیره ی سه قومه

با هم » هین و چوو « تش درویش عالی، تش رمدان و تش سلگو)سلجوقی( بر اساس پیمان و قرار را بنیاد نهادند و به این نام معروف گشتند. در » سه قُمه « بسته و هین و چوو شدند و تیره ی سه قومه گویش بختیاری به خویشاوند و فامیل، قُم )قوم( می گویند. سه تش درویش عالی، رمدان و سلگو)سلجوقی( به علت وصلت و خویشاوندی های متعدد و زیاد به سه خویشاوند و سه قوم، معروف

شدند. هر کدام از سه تش سه قمه از جد و نیای جداگانه ای هستند و نسبت های خویشاوندی حاصل از وصلت و پیوند های زناشویی متعدد بین این سه تش، آنان را خویشاوند و منسوب به هم و نزدیک و فامیل ساخت.

وجه تسمیه ی تش های پبدنی

چگونگی نامگذاری و وجه تسمیه ی اکثر تش های طایفه ی پبدنی، نام جد و نیای آنان است که با نام نیاکان خود نامیده و معروف شده اند و گروه نوادگان هر جد و نیا به نام آنان خوانده می شوند.

0 فصل سوم- طایفه ی پبدنی

ابدال، باور، باقر، عالی، سلجوق )سلگو(، عبدالعلی )عبدلی(، محمدرضا و ناصر هر کدام جد و بانی و بنیانگذار خاندان و تشی هستند که فرزندان و نوادگان هر یک به نام آنان منتسب شده و مشهور گردیده اند. فرزندان و نوادگان ابدال به تش ابدال، فرزندان و نوادگان باور به تش باور، فرزندان و نوادگان باقر به تش باقر، فرزندان و نوادگان درویش عالی به تش درویش عالی، فرزندان و نوادگان سلجوق به تش سلجوقی، فرزندان و نوادگان عبدالعلی به تش عبدالعلی، فرزندان و نوادگان محمدرضا به تش محمدرضا و فرزندان و نوادگان ناصر به تش ناصر مشهور و معروف شدند.


/ 0 نظر / 104 بازدید