بار اوزی ...

... پسین بید که «بار اوزی» نه بار کردن. توشمال یه دنر کار اکرد و شره کل و گاله ماله ورداشت بی و درگل و کرگل هم وا ساز توشمال منه مال دسمال بازی اکردن و زنگل و پیایل هم سیرسات بار اوزی عروسی نه ز زیر بهون بوو «دُوا» ایوردن به در. ملانوروز هم، بلگ سیاهه بار اوزی که بوو بهیگ داد بی، گرهد بی به دست و اخوند و پیایل و زنگل هم یکی یکی ایوردن و انهادن سون منجا مال.

   ملا نوروز به آواز بلند خوند: برنج سوسن دو هور، آرد گندم زردنگ دو هور، روغن خش دو خیگ، پیاز دو همبون، قند 10کله، چاهی کلکته سه پاکت، سگار اشنو دو درجن، گوگرد دو درجن، آلیچه نیم من، نوک(نمک)اسبید 5 ارا، داری گرم صد درم،زردچووه ده نار، قرا یه من، هیوه هشک 5 بار، شیشک کدخدا پسند 20 رأس، تیشتر ما 5 رأس...

دیندا، دا دوا یه هورج که رختا بهیگ منس بیدن اورد نهاد پیش ری ملا نوروز و گد: یونون هم رختا بهیگم؛ ملا نوروز هم به یکی ز پیایل گد: یونونه هم بنین سر بار!... 20 تا قاطر و هر، بار اوزی عروسی نه اکشید و چهل –پنجاه تا سوار زینه و پیا هم به نیا بار اوزی وست به ره سی هونه بوو بهیگ...

صدا ساز و دهل توشمال، اسب بی قرار کرد بی و سوار نه هم سر شوق! تا ز مال زیدن به در، سوارون، سوار بازی کردن و به دیندا توشمال، مُقُمسه در داد و اوردس سر دوالالی. زنگل سوارونه، وا ساز و دهل توشمال دوالالی خوندن:

ره مون دیره، ره مون دیره، ره مون دیره ناهوار

ز بالایی خان دوامون، همه مون تلمیت سوار

 

پل بوندین، پل بوندین، چو انار ترکه کنار

تا بیاهه، بگدرته، شا دُوا وزنه سوار


پل بوندین، پل بوندین، چو انار، ترکه دو لا

تا بیاهه، بگدرته، نو بهیگ وا شا دوا


مه چارده، مه چارده، ز پس که مَدِرَو

نوبهیگ مون، مه ماله ایدراهه مینه شو

 

بچینین آستاره هانه بکنین بند سیزنس

مه و افتونه بخونین تا بیان سی دیدنس

 

رمه هانه، زین بوندین همه مون وابویم سوار

نودوامون، به نیامون اروه خذمت یار

 

/ 0 نظر / 7 بازدید