تصاویری از افراد طایفه پبدنی

 

      حیدر حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

     ناصر حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

 

 

     محمدیوسف حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

      ماشااله مهمانپذیر پبدنی(تش رمدان)

 

 

        تیمور عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

     اسحاق ناصری پبدنی(تش ناصر)

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید