حکایتی از سعدی2

عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختم قرآن  بکردی.صاحبدلی بشنید و گفت:اگر نیم نانی بخوری و بخفتی، بسیار از این فاضل تر بودی.

اندرون از طعام خالی دار

تا در او نور معرفت بینی

تهی از حکمتی بعلت آن 

که پری از طعام تا ببینی

/ 0 نظر / 16 بازدید