می توان هر روز را جشنی گرفت - جشن «نوروز» خوش یک گانه، نه!


می توان هر روز را جشنی گرفت
جشن «نوروز» خوش یک گانه، نه!

می توان با زر دوصد خانه خرید
آشیان گرم و پر مهرانه، نه!

می توان از پرنیان بستر نهاد
یک دم از خواب خوش عصرانه، نه!

از زمان شاید که عمری را گرفت
رفته ها از دست را یک آنه، نه!

می توان با زور و زر جایی گرفت
احترام از خویش و از بیگانه، نه!

خانه را پر می توان از کتاب
دانش روییدن یک دانه، نه!

نوشدارو با دو صد زر می توان
عمر فانی را به یک پیمانه، نه!

می توان قلبی به وزن جان خرید
«عشق» پاک یک دل دردانه، نه! ستین بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید