مثل بختیاری(به توشمال گدن...

به توشمال گدن ساز بزن گد: تنگه پام اهاره!

(به نوازنده گفتن ساز بزن گفت: کف پام می خاره)

مثل برای افرادی به کار می رود که با بهانه های بی پایه از انجام مسئولیت و کار شانه خالی می کنند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید