دلاپس هدم

ز پاها پتی، مینه هارا، دلاپس هدم

ز هورا پتی، مینه بارا، دلاپس هدم


تلا هیرد و استیم ونده، بهونا به گل

ز افتو نشین، بی سر و سا، دلاپس هدم


ز اورا مزا، رود بی جون و دشتای هشک 

ز سیلا تیا، سی بهارا، دلاپس هدم

...

...


/ 0 نظر / 56 بازدید