اجرای شاهنامه خوانی در شاهین شهر

اگرچه زورخانه شاهین شهر جای کمی داشت ولی همتباران بسیاری را  دوشادوش در خود جای داد. حضور زنان و دختران و پسران بختیاری دلبسته به شاهنامه دیدنی بود. دختر نوجوان و پسر نونهال به زیبایی  شاهنامه خوانی کردند. پهلوانان زروخانه نیز با ضرب مرشد به نرمش باستانی پرداختند و مردم را به وجد آوردند.
استاد جواد خسروی نیا نیز شاهنامه خوانی به گویش بختیاری را اجرا کردند  و مورد تشویق مردم قرار گرفتند. استاد داراب رییسی هم سروده ای را اجرا نمودند.

من هم سروده زیر را که امروز برای خوانش در همایش شاهنامه خوانی آماده کردم و به همراه سروده منم بختیاری که از سوی دوستان به درخواست شده  بود، اجرا کردم. بار دیگر از جناب آقای رامین طهماسبی برای برگزاری این  همایش سپاسگزاری می کنم.

به نوم خدایی که فرمون داد
ز مست گلی، آدمه جون داد

گپی و خدایی برازندسه
دِرِ ماه و افتو به دست خُسه

شو و روز، دیندا - نیا نی درا
ایر خس نخو، آرمون نی ورا

ز گِل نی دراره سر گُل به در
که تا نم نباره ز مهرس به سر

چه خوش گد که فردوسی شا پیا
نشینا به باغ بهشت خدا

«به نوم خداوند جون و ز هوش
که ویری زیو نی گدرته ز گوش

اخوی ار ز هر بد بووی تو رها
سر خَل نیاری به دوم بلا

بووی مینه دنیا ز بد رستگار
سر و سردیاری به تی کردگار

به گفتار پیغمبرت ره به جور
دل ِ زی شَهی ها به ای اَو بشور

بنه تی به ای گنبذ تیز گرد
که درمون ز اونه، ز خس هم به درد

نه دِرِ زمونه اساهس یه غا
نه آزار و نازی اجمنس ز جا

ز او بیشتری دون و بینت، شمار
بد و خوو، نهنگس هده آشکار»

سرانجم به بنگ بلندی اگوم
هزارون ِ بیتس، به چندی اگوم

شه توس و شهنامه چی زردکُه
منه بختیاری نشسته به رُه

روونه به هر زون گپ و کوچیر
به شادی و ماتم ایاهه به ویر

اناله وابا دل ز داغ پیا
ایاره دم تی، ز پیش و نیا

ایاره خدانه دم هونه دل
اشوره دلانه ز هر هاک و گل

وابا شعر فردوسی نومدار
دل بختیاری به پا و به کار

درودُم به فردوسی سردیار
کد و کدخدای به نوم و سوار

که زس منده زون و گپی و شهی
ز ایرون نهاده نُم و جاگهی

اخوم سیت بگوم گفتمونی ز ویر
نَگِر تو مونه وُر دَم برد و تیر

بده گوشته تا نه اشنن زمون
نَساهن کچه پا، سر گالمون
...

گمونم که فردوسی خوش بیون
رگ و ریشه ای داشت، اِز بختمون

/ 0 نظر / 8 بازدید