گریوم سی . . .

          گریوم سی . . .

گریوم سی که و کهسار بی شیر

گریوم سی تفنگ منده بی تیر

 

 گریوم سی پیایل رهده ور خو         

گریوم سی شکال و بنگ برنو

 

گریوم سی دل تنگ و  ز  حالم

ز داغ  گویل رهده  ز مالم

 

گریوم سی دل بختم که بی یار

به خو منده به  ای روزا و شوگار

 

گریوم سی که تاراز و منگشت

که کوگ خوش صداس رهد و نه ور گشت

 

گریوم سی کمیت منده بی زین

کد و یالس ز زهم جل پر هین

 

گریوم سی یل و تیپ سوارون

به سی کهمیر و سردار صیادون

گریوم سی که بی برف کهرنگ

به سی او دایل مندیر و دلتنگ

 

گریوم سی تش و چاله دم او

گریوم سی وجاق کور چی شو

 

گریوم سی تل و تمدار و جفنه

گریوم سی لوینه منده گسنه

 

گریوم سی چه بی نفت لالی

گریوم سی زمین هشک و هالی

 

. . .

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید