دالو 1 مَکارو 2

پیل ِ ورداشت برد تی 6 دکوندار 7 و به دکوندار گد : چنده یه ریال بم ماست بده . دکوندارم یه تاس 8 ماست داد به دالو . دالو اوید هونه و تاس ماست ناهاد من تاشقه 9 . خروس اوید نوک زید من تاس ماست . دالو کیشس 10 کرد . خروس نوک زید تی 11 دالونه کند . دالو خروسه گرهد برد تی قاضی . دالو به قاضی گد : مو هونه خومه هیچ جارو نی کردم . قاضی گد : ز تنبلیت بید . دالو گد : امرو وریستادم هونه نه جارو کردم . قاضی گد : ز  زرنگیت 12 بید . دالو گد : یه ، یه ریالی جستم . قاضی گد : روزیت 13 بید . دالو گد : یه ریالی نه بردم دادم یه تاس ماست . قاضی گد : خو دلت خاست . دالو گد : تاس ماست ناهادم من تاشقه . قاضی گد : جاس همچو بید . دالو گد : خروس اوید نوک زید بس . قاضی گد : اخاست سور بی نمکیس 14 بگره . دالو گد : خروسه کیش کردم قاضی گد : کار خووی کردی . دالو گد :خروس زید تیم ِ کند . قاضی گد : اخاست سیرمه 15 به تیات بکشه .

 

پی نوشت :

1 – دالو : پیرزن / 2 – مکارو : تنبل ، کسی که اهل کار کردن نیست / 3 -  پاک و پرچ : تمیز کردن ، نظافت کردن  / 4 – پاک پیلیت : تمیز کردن ، نظافت کردن  / 5 – ارفت : جارو می کرد / 6 – تی : پیش ، نزد / 7 – دکوندار : مغازه دار / 8 – تاس : ظرف مسی ، تشت مسی / 9 – تاشقه : طاقچه ، / 10 – کیشس : کیش کردن ، راندن مرغ و خروس/ 11 – تی : چشم ( عضو بدن ) / 12 – زرنگیت : زرنگی شما / 13 – روزیت : رزق و روزی شما /  14 - سور بی نمکی :  چشیدن غذا جهت تعیین میزان نمک غذا ( تعیین شوری یا بی نمکی غذا ) / 15 – سیرمه : سرمه ، داروی چشم

/ 1 نظر / 4 بازدید
ali

besiar ziba bud.lezat bordam.ba tashakor az dooste samimi aghaie tahmasebi.sarboland bashid