توضیحی برای همتبار با نام مستعار«زخوتون)

 

همتباری گرامی با نام مستعار«ز خوتون» خواستار همسان سازی نوشتاری و تلفظی واژه های بختیاری شدند و بدین وسیله به آگاهی ایشان میرسانم که:

گستردگی باب و طایفه ای مردم بختیاری موجب گردیده است تا مردم بختیاری گویش و گفتار خود را با لهجه و نوع گفتمانی که خاص باب یا طایفه آنهاست بکار ببرند. در گویش و گفتار زبانی بیانی تفاوت چندانی وجود ندارد بلکه با تغییر شکل و آوا در برخی حروف از کلمات آن را ظاهراً متفاوت می سازد که برای بعضی از همتباران دوگانگی یا تغییر عمده را متبادر می نماید. به نمونه هایی از تغییر حروف بر اساس لهجه و بیان طوایف اشاره می گردد:

نان: نان در گفتار و نوشتار مردم بختیاری به صورت مختلفی از نظر نوشتاری و آوایی بکار می رود. مثلاً در برخی طوایف نوو(now) و در بعضی نون(noon) و یا نُن(non) تلفظ و نوشته می شود.

خانه: هووه، هونه.

ماست موسیر: تل، تلیکه.

چوپان: شوو، شون.

نی،ساقه نی: نی، نین(nain).

کجا: کُجه، کویه.

آمد: اوُد، اوید.

و...

برای دستیابی به یک گویش و گفتمان واحد و یکسان نیازمند کار کارشناسی بر اساس مبانی اصولی در زبان و بیان بختیاری با حضور و همت افراد آگاه و خبره و صاحب نظر می باشد تا بدون تعصب به هر یک از لهجه های موجود به تدوین و گردآوری دستورزبان و واژه نامه ای متقن و کامل بدست آید و بر اساس قواعد و چهارچوبی منظم و گویا تحقق یابد.

اینک همتباران ارجمند و بزرگواری که با این وبلاگ همکاری دارند و در اشاعه فرهنگ غنی بختیاری با پشتکار و همت عالی مطالب ارزنده و مفید را ارسال می نمایند تا در دسترس همه همتباران مشتاق گرار گیرد، از طوایف مختلف بختیاری هستند که هر یک مطالب خود را با لهجه و نوع گفتار خاص طایفه خود مکتوب می نمایند که با احترام به هریک از این بزرگوران عزیز و مردم ارجمند و محترم آن طایفه اصل نوشته در وبلاگ درج می گردد. بنابراین تا زمانی که به یک قاعده کلی از نظر نوشتاری و بیانی در زبان و گویش بختیاری دست یافته نشود، نمی توان گویشی را مورد نقد قرار داد و یا گویش طایفه ای را بر طایفه و یا باب دیگر اصیل تر، ارجح و برتر دانست. توجه همتبار ارجمند«ز خوتون» قابل ستایش است با سپاس بیکران  از این همتبار گرامی و عزیز.پایداری و پیروزی همه همتباران را خواستارم.  

 

/ 0 نظر / 6 بازدید