عکس افرادی از طایفه پبدنی بختیاری

حسین سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

 

خسرو جمشیدی پبدنی (تش محمدرضا)

 

 

زمان باقری پبدنی (تش باقر)

 

فیض اله  جمالی پبدنی(تش عبدالعلی)

 

 

قپان امیری پبدنی (تش عبدالعلی)

 

محمدحسین سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

 

 یحیی مهمانپذیر پبدنی(تش رمدان)

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید