همدردی با غمزدگان زلزله زده ی هم میهن سیستانی

همدردی با داغدیدگان هم میهن سیستانی

پر از آب شد دیده از غم، دو بار
به لرزه در آمد دل از مرگ یار

گهی درد بوشهر و گه سیستان
به ماتم نشانیده ایرانیان 

غمت هم وطن درد ها بیش کرد
دل و دیده را از غمت ریش کرد

ز یادت نباشم بدور، هم وطن!
نثارت همین اشک بی قدر من

/ 0 نظر / 3 بازدید