سی خوتون...!

به سَوو وسته نیا، خانی و کیخا سی خوتون
سر میلس، گل جا، پشتی بالا سی خوتون
نُمِ بی پیت و پتی و بی کر و بی فر به سی مو
کی و کا، کاید و خان، ناز به ای «آ» سی خوتون
کُلهِ بور کزی، کالَک فِردِشکی سی مو
کله خسروی و گیوه و چوغا سی خوتون
قلمی تیز ز نیزار اوژدون به سی مو
یه قطار پر ز فشنگ، برنو کوتا سی خوتون
یه تیلیش بهر ز جا وارگه برنج سوری سی مو
دَپن پَر و دُوون، باشقه ی منجا سی خوتون
یه بغل بافه ی زَردُنگ و دو چَپ سیله سی مو
پُلک و چیر و همه خرمن وا جا سی خوتون
یه گُلپ اَو ز منه مَشکِ گپِ سَوزه سی مو
اَوِ سردِ منه یخچال ِ چی برفا سی خوتون
اسب منجول ز پا وسته دم مال سی مو
مدل فول پرادو و هیوندا سی خوتون
بره مِنداله و اُو بیگ شَل و دانه سی مو
پِل و پارینه و او شیشک و ورزا سی خوتون
دَم چاله کِل تش، گرمی اَنگِشت سی مو
کل بالشت، سر جا، وا فیس سرما سی خوتون
دو سه گنده ز پَره شون و ز تَرمازه سی مو
چِزِ وا پِه به جیر، دنده کواوا سی خوتون
یه پیاله پُر دوو وا تِلِ موسیره سی مو
کره و تَوچِری و دَوْری حلوا سی خوتون
تُم چایی دَم دی، نشخ هزار پیشه سی مو
تم نوشاوه، منه قیطی کوکا سی خوتون
...


/ 0 نظر / 4 بازدید