چنه چنه؟

چنچنه های ارسالی  آقای رامین طهماسبی راکی

جواب از شما...

1- چنه چنه ؟

  هرجا بره نیشکنه           من او  بره اشکنه

جواب:کاغذ

 

har  ja  bere  nishkane   

   mene   aow    ke    bere    eshkane

-----------------------------------------  

2 - چنه چنه ؟

 سم گا سمبلیک گا            هف سال  منه  او  نم نه برا

جواب: تا دستیٰ تی دستیٰ مهار زنجیری که به بک دست چهارپایان می بستند

 

Some  ga  sombolike   ga      haf   sal  mene  aow   nam   na bara

-------------------------------------------------------  

3 – چنه چنه ؟

 خدانه بوین سرٌ ندیده             هش دست و پا، پوز نرقیینه

جواب: کر زلنگ( خرچنگ)

 

Khodane     bevin    serre     nabide         hash    dast o  pa     pooze   norghine 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید