چنه چنه؟

چنه چنه؟ چنچنکه     داری قلم فرتنکه؟

جواب ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
یک هموطن از سوئد

سلام جواب بالش است. در زمان قدیم بالشهای بختیاری که بزرگ بودن و به شکل لوله ایی بودن بچه ها روی آنها می پریدند و با این کار بالش می ترکید. ممنون خیلی با مزه بود. موفق باشید

سوئد

کبریت