سیزده بدر نورزی تان خجسته باد

نه سیزده بدر نوروز، نه ایرانیان  دیروز خرافاتی بودند و نه مردم ایران امروز! سیزده نه تنها شوم نحس نیست بلکه خوش یمن و میمون و مبارک هم هست. سیزدهم نوروز روز طبیعت و روز گردش و شادمانی  است؛ روزی خجسته و با برکت که آرایش زمین را با زایش گیاهان رنگین و سرسبز به زیبایی و رنگارنگی و به مهارت بی بدیل تزیین می نماید.

     سیزده نوروز نحس نیست بلکه نوروز، در اولین روز سیزدهم هر سال نو، با سرزندگی و سبزینگی، نحوست و بد یمنی را در نطفه خفه کرده و یکسال را با امید و بیداری و شگون می آغازد.

اگر سیزده نوروزی بد شگون و شوم بود، در این روز جوانان گره بر سبزه نمی زدند تا به امید ایزد توانا و پاک به انتظار گشایش و سپید بختی خویش باشند. نوروزیان در این روز خانه و کاشانه خود را ترک گفته و بدی ها و زشتی ها را در تاریکی های آن بجا می گذارند و به طبیعت بیدار و سرزنده و سرسبز روی می آورند و با مشاهده زایش و تولد دوباره طبیعت، به دگرگونی و تنوع زندگی خویش می پردازند تا به نشاط و شادکامی دست یابند و خانه را از نو با شادی و نور و برکت پر کنند و زندگی نوی را بیاغازند. نوروز و سیزده تان خجسته باد.

    مردم ایران بر این باورند که در روز سیزده اگر کسی آرزویی دارد و در این روز نیت کند بر آورده خواهد شد. دختران ایران زمین در این روز بر سبزه ها گره می زنند تا با رویش و حرکت گیاهان بخت و اقبال آنان نیز باز شود.

«خداوند دارنده هست و نیست    همه چیز جفت است و ایزد یکیست»(فردوسی)

الها ز سبزه گره بر گشا    به هم بر رسان هر دو دلداده را

نما بر دل پاک پوران و دخت     نشان هر دوئی را تو بر خوان جفت

امید که خداوند یکتا در آ؛از سال نو بخت و اقبال همگان را باز و آرزو های همه را بر آورده نمایدو انشااله

شاد باش و شاد زی ای هم وطن     روزگارت سبز بادا چون چمن     

/ 0 نظر / 4 بازدید