یادس بخیر

هم سو که بیدم به کلاس دویم      خرمنان هیرد  اکردیم هی به چم

آسیو ِ مش میتی و کا ممخون          جم  ابیدیم دور یک وا دل و جون

اونه واز  کردیم به شیوِ  آسیو                  گندمان  آرد ا کردیم  تا بشو

گرده  زیر هل اپهد وا آرد  نو               خردنس بهتر ز هر آش و پلو

بهر اکردیم گردن وا یک دیه                  مهره ابید بهر او  آ لوینه

بهرهر کس که اوست مهره لُپُک           ا گودن کارس ابو امسال کُک

 ار که «داراو» وُر کتاو نی بُرد دست      کی دلاور فرگ ایل و مال  اِوَست
                                                                 دلاور تابستان 74

/ 0 نظر / 7 بازدید