بز هُل، سرس به تره terehنی واسته!

بز هُل، سرس به تره terehنی واسته!
زبونزدی بید منه بختیاری که گاتاوخت پیایل و زنگل کاردیده و چیدون به یه پاره ز آدمیل که ... اگدن: «یو چی بز هل، سرس به تره نی واسته!»...
... تا یو که یه کرت که رهدم بی به مال و هندا چاست که گله اخواست بیاهه منه غاش و بزننسون به «دون»، کی لهراس بنگ بچه یل کرد و گد: زیتر تا گوسندون نویدنه منه غاش، بره یله بکنین منه «چیته» و بی یله(بیگله) هم ونین به تره! 
کر و دهدر دونین سی بره یل و بیل و مو هم واباسون؛ بره یله کردیم منه چیته و سرا بیله هم اکردیم منه «کِفت» (خفت)تره. یکی ز بیل هُل بید و سرس به تره نی واستاد. کر کی لهراس بنگ بووس کرد و گد: بوو ای بیگ هو هله، سرس به تره نی واسته! چورس بکنم؟ کی لهراس گد: کفت تره نه ون به یه دست و یه پاس و ونس منجا بیل...
اسو فهمستم هر کی ... و سرس به تره نواستاد، دست و پاسه اووفته به تره و ...

ستین بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید