عروسی و بردن بره به نیا بهیگ و ...

... توشمال سوار بازی ازید و پیایل سوار بازی اکردن و زنگل هم سوار و پیاده  ز دین بهیگ سوار به مایون نیله، آهای گل اخوندن و به ره ارهدن تا برسن به  هونه دوا.به کهش ره جا به جا جغله بید که بره و نرمیش و بهده گرهدن بی به  دست و دم ره بهیگ واستادن بی. تا مایون بهیگ ارسید بسون، یه پیایی که لگوم  مایون به دستس بید، دست اکرد به کفت شال و پیل اداد بسون. مو هم دونیدم و رهدم منه گله تاتم و یه بره گرهدم و بردم بال ره تا بم پیل بدن. تا  مایون بهیگ رسید به نهنگم، دیدم همو پیا که پیل اداد شُگنید بم و گد: رو چونون  جغله! رو شرته بکن! مندم منس که چسه! سیچه به همه پیل اده و به مو نیده و  اشُگنه بم!  ... بهیگ و عروسی کنون رهدن و بچه یل جم آویدن دوره و بم هندستن که هی لیوه  یو بره ماهه(ماده است)! گدم: پی سی نیا بردن بهیگ بره ماه و نر هم داره ؟! (ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 31 بازدید