چمت و تش و ...

... تا ارم سر چشمه و کمک درگل هر شله نه راست بکنم و بیارم تو چمته بر و ز  چاله دالو شاپسند تش بیار و تشه چالنه وا کن! یونه دام بم گد و رهد و مو هم وا  بچه یل گرهدم به بازی...
یه هو دیدم دام ز شور زیر مال اُن ایاهه! به چسته زیدم به چمت و رهدم سی  هونه دالو شاپسند. تا رسیدم بی سلام و بی چر و اُرس چمته ناهادم منه تش چاله  که دالو غارنید بم! اودیدی به جندمت! چی اخوی؟ گدم: اویدم تش برم!
دالو گد: شو و تش! کی شو تش ز هونس کرده به در! تش انم به جونت و تش بت  نیدم جغله فغر و ... یه کله چوو ورداشت و زید ری دستم و چمت وست. ناهاد ز دینم... مو به جسته و هو به دینم...

/ 0 نظر / 33 بازدید