سی خوتون

سر دارون ای سکو خانی و کیخا سی خوتون
سر میلس، گل جا، پشتی بالا سی خوتون

کله بور کزی، کالک فردشکی سی مو
کله خسروی و گیوه و چوغا(چوقا) سی خوتون

یه تلیش بهر ز جا وارگه برنج سوری سی مو
دپن پر و دوون باشقه منجا سی خوتون

یه بغل بافه زردنگ و دو چپ سیله سی مو
پلک و چیر و همه خرمن وا جا سی خوتون

یه پیاله پر دوو وا تل موسیره سی مو
کره و توچری و دوری حلوا سی خوتون
...

...

/ 0 نظر / 4 بازدید