دل نخشی زنگل و ...

اسونا زنگلی که دل خشی ز میره یل نداشتن و اخواستن نه به  راست، زسون گله بکنن، چینون دمدال اکردن که انکه پیا به اشن  مو دل نخشم زت و اگدن:
دلم خشه که مو زینه آ امیرم
شو ز سرما، روز ز گرمایی امیرم ستین بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید