پیش نویس مرامنامه ی تبار پبدنی

و اشکال، فراگیر و کارا، تهیه نماییم که ضمن بر طرف ساختن نیاز و خواسته های امروز، فردای فرزندان تبارمان را نیز در بر بگیرد.

   هم طایفه ای ارجمند؛ سعی و تلاش بسیار شده است که مرامنامه ی ارائه شده، موارد کلی مورد نیاز زمان کنونی و آینده ی مردم تبارمان را در بر داشته باشد، ولی شاید برخی موارد آمده در مرامنامه از دید بعضی از همتباران غیر عملی و ناشدنی به نظر برسد؛ نسل ما این وظیفه مهم را بر دوش دارد که نسل های آینده ی تبارمان را که فرزندان ما می باشند را نیز در دید و نظر داشته و تا هستیم آنچه را که ما از نظر فرهنگی و دانش بومی در نزد خود داریم که آن هم از داشته های فرهنگی و اجتماعی گذشتگان به ما انتقال داده شده و به امانت مانده است، ما هم به آیندگانمان بسپاریم و ادامه ی کار را به خود آنها وابگذاریم تا انشاءاله با دانش،هوشمندی و درایتی که در آنها سراغ است، در پایبندی و پاسداشت آیین های فرهنگی و اجتماعی تبار خود، هم چنان که هستند، پیروز و موفق باشند.

   در نشست امروز(همایش دوم 27/11/91) انگیزه و هدف هم نشینی و هم اندیشی بیشتر بر روی بازنگری بر روی آیین و مراسم سوگواری تبار پبدنی است که در فصل دوم، ماده هفت، بند «ه» مرامنامه آورده شده است. موارد دیگر مندرج در مرامنامه که به صورت پیش نویس تهیه شده است، با نظر و دیدگاه های شما نهایی و قطعیت خواهد یافت. بنابراین درخواست می گردد انتقادات، پیشنهادات، و دیدگاه های سازنده و مواردی را که شایسته و لازم می دانید که به مواد مرامنامه اضافه و یا از آن کسر شود را به نمایندگان هیأت تش خود که بعداً انتخاب خواهند شد، تحویل نمایید تا در زمان تشکیل هیأت تبار به آن رسیدگی، مدنظر و مورد استفاده قرار گیرد.

   با سپاس بیکران از همه ی فامیل و همتباران بزرگوار که به فرخوانی نشست و همایش تبار خود پاسخ مثبت دادند و با حضور گرم خود موجبات سرافرازی مردم طایفه پبدنی را فراهم نمودند. در پناه حق پایدار و سرافراز و تندرست باشید. 

             

                                                                       بنام خدا

                             پیش نویس مرامنامه ی کانـون فرهنـگی تبـار پـبـدنـی بخـتیـاری(طایفه ی پبدنی)

فصل اول:

ماده ی 1- نام کانون: نام کانون، «کانون فرهنگی تبار پبدنی بختیاری»می باشد که در این مرامنامه به اختصار «کانون» نامیده می شود.

 ماده ی 2-انگیزه و اهداف کانون: کانون، غیر سیاسی و غیرانتفاعی است که با اهداف و انگیزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی و اقتصادی تشکیل می گردد.

ماده ی 3- تابعیت کانون:کانون، تحت تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 ماده ی 4- مدت کار و فعالیت کانون: از تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی کانون  نامحدود خواهد بود.

 ماده ی 5- مرکز اصلی و نشانی فعلی کانون: استان                   شهرستان                خیابان                     کوچه          پلاک    می باشد.

 ماده ی6- محل فعالیت کانون: فعالیت کانون در محل و مکان دفتر مرکزی کانون انجام خواهد شد، مگر درموارد استثنائی که با تأیید هیأت تبار بلامانع تشخیص داده شود.

فصل دوم : اهداف و موضوع فعالیت:

ماده ی 7- اهداف کلی کانون: اهداف و خواست و آرمان کانون، انجام پذیری، تحقق و پاسداشت بنیاد وپایه های ارزشیآیین و آداب فرهنگی تبار بختیاری و به کارگیری درست و صحیح آنها می باشد که در راستای اصول سیاست فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد فرهنگی، اجتماعی ، هنری، علمی و اقتصادی، اشتغال زایی، پشتیبانی و کمک و مساعدت مادی و معنوی جهت رشد و تعالی هموندان در زمینه های گوناگون انجام خواهد گرفت و رئوس کلی آن به شرح زیر است:

الف-  نگهداشت، گسترش، بازنگری، ژرف نگری و بهسازیآیین ها، روشها و شیوه های پسندیده و ارزشمند اجتماعی – فرهنگی تبار بختیاری و تأکید و پافشاری منطقی و بخردانه بر پاسداری از آرمانها و ارزش های معنوی و فرهنگی کهن قوم بختیاری که مردم تبار پبدنی نیز جزئی از آن بشمارمی آیند.

ب- گسترش زمینه های همکاری، همراهی، دستیاری و کارگزاری(مشارکت و مباشرت) مردم در امورفرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی و اقتصادی.

ج- همگانی نمودن تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و هنری و تحقق آزادی در فعالیتهای فرهنگی تباری(قومی) برای هموندان.

د- زمینه سازی برای هموندان با تجربه ی کهنسال و آگاه به دانش فرهنگ بومی و بهره وری از دانش و داشته های آنان و حضور پرکارو فعال جوانان و دیگر افرادتلاشگرو دل بسته و علاقه مند تبار پبدنی در فعالیت های فرهنگی مرتبط، و شناسائی و پرورشتوانایی و استعداد های درخشان و استفاده از دانش و داشته های جوانان دانش اندوخته و فرهیخته برای پاسداشت و گسترش هر چه بیشتر و بهتر فرهنگ باستانی و ارزشمند قوم بختیاری.

ه- ارائه و روشن نمایی فعالیت های فرهنگی - اجتماعی پسندیده و شایسته ی تبار، بهسازی و به روز رسانی داشته های کهن، ایجاد گرایش و کشش همگان به سوی کانونهای فرهنگی پرکار و تلاشگر، بدون نوآوری، نوسازی و دست اندازی به پایه و ریشه های آیینی فرهنگی و مقابله با نوآوری، تندروی و زیاده کاری در برگزاری برخی آیین های مردمی مانند مراسم سوگواری که شایسته و لازم است در بهسازی، اصلاح و تعدیل مراحل آن، از تشییع و تدفین تا سالگرد متوفی، با هم اندیشی و هم فکری،  بازنگری و بازبینی منطقی و شایسته شود و با همبستگی و هم پیمانی، چگونگی اجرای و انجام مراحل مذهبی، معنوی و مادی آن برابر مصوبه ای که هیأت تبار وضع می نماید، به کلیه ی مردم تبار پبدنی ابلاغ و آگهی گردد تا همه ی اقشار طایفه، مراسم سوگواری و عزای خود را همسان و همانند، برگزار نمایند.

و- هم اندیشی و برنامه ریزی و انجام اقداماتعملی مرتبط و مؤثر در راستای تقویت اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر تبار پبدنی

ز- ایجاد هیئت و مرجعی منتخب و مورد پذیرش کلیه هموندان تبار پبدنی به منظور ایفای نقش در جهت جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات طایفه¬ای و نیز حضور مؤثر و فعال در راستای حل و فصل اختلافات و مناقشات پیش آمده.

 ماده ی 8- جستار و موضوع فعالیت کانون:

 کانون می تواند در جهت انجام پذیری و تحقق اهداف و موضوع مرامنامه، پس از اخذ مجوز از سوی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران به کارهای زیر مبادرت نماید:

الف- همکاری و همیاری باسایر کانون ها، مراکز و مؤسسات مشابه درارتباط با موضوع فعالیت کانون، تبادل افکار و اندیشه، تشکیل و برگزاری جلسات سخنرانی و سمینارها و مانند آن.

ب- ارتباط و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فرهنگی، اجتماعی و هنری و ...

ج- تهیه وتأمین نیازهای ضروری و مورد نیاز و آماده ی سازی وسایل و ابزار کار وابسته به فعالیت کانون و برقراری و ایجاد دفتر کار و محلی برای گردهمایی و همایش ها.

د- جلب کمک های مردمی،اخذ وام یا اعتبار از اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول هدایا و مبادرت به هرگونه فعالیت شرعی و قانونی که درانجام اهداف و مقاصد و تسهیل امور کانون، ضروری تشخیص داده شود.

ه- برگزاری همایش های هم نشینی و هم اندیشی، پیرامون مسائل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، علمی، اقتصادی،ادبی و هنری و برگزاری مسابقات درزمینه های یاد شده و تشویق و اعطای پاداش و جوائز به افراد شایسته و برتر.

و- ایجاد کارگاه های صنایع دستی هنری و فرهنگی جهت بافت، ساخت و آفرینش وسایل، ابزار و پوشش هایی که ویژه و منحصر به تبار بختیاری است تا ضمن تلاش و کوشش در ماندگاری و گسترش، بهره بری و استفاده ی دوستداران و خواستاران مایه و پایه های فرهنگی، زمینه و بستر در آمد و  اشتغال زایی هموندان شیفته و خواستار کانون نیز فراهم گردد.

ز- برپایی انجمن های ادبی، هنری، علمی، مذهبی و شناسایی افراد نخبه، فرهیخته و کاردان تبار پبدنی و پشتیبانی مادی و معنوی جهت رشد و پیشرفت بیشتر و بهتر آنان در حوزه ی مربوط به تحصیل، انتشار آثار و فعالیت های پیوسته و مرتبط.

 ح- تشکیل هیأت نظارت و بازنگری ویژه ی ، جهت بررسی آثار و نوشته های فرهنگی همتباران پبدنی.(با نظر و رای اعضای کاردان و کارشناس در حوزه ی فرهنگی هیأت نظارت و بازنگری آثار و نوشته های فرهنگی)

ط- برپایی نمایشگاه ها، جهت رونمایی و بازنمایی از دست بافته ها، دست ساخته ها، مواد فرآورده و تولید شده، آثار و نوشته های منتشر شده ی فرهنگی و هنری همتباران هموند.

ی- حمایت و پشتیبانی در برگزاری و نمایش کارهای هنری- فرهنگی همتباران پبدنی در بخش های موسیقی، فیلم، بازیگری، داستان نویسی و ...

ک- ایجاد صندوق قرض الحسنه، جهت حمایت و پشتیبانی مالی از هموندان در رفع مشکلات روزمره و تأمین نیاز های زندگی، هزینه های ازدواج، بیماری و غیره. 

ماده ی 9- کلیه فعالیت های کانون در چارچوب ضوابط فرهنگی و دستورالعمل ها و آئین نامه های مصوب در ستاد هماهنگی و نظارت برکانونهای فرهنگی سازمان/سازمان های ذیصلاح در کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 فصل سوم – ارکان اصلی کانون

ماده ی 10- ارکان و پایه های اصلی کانون از سه بخش تشکیل شده است:

الف- مجمع عمومی (انجمن همگانی)

ب- هیأت تبار

ج-هیأت تش (خاندان)

د- نماینده ی هیأت تش(خاندان)

ه- مدیریت کانون

ساختار مجمع عمومی

مجموع هیأت های پنج نفره ی تش های نه گانه تبار پبدنی، اعضاء و هموندان مجمع عمومی را تشکیل می دهد که  تعداد آن 45 نفر می باشد.

ماده ی 11-   شرح وظایف مجمع عمومی:

الف- تصویب مرامنامه ی کانون

ب- انتخاب هموندان هیئت تبار

ج- تعیین خط مشی و سیاست های کلی کانون و نظارت براجرای برنامه ها

د- بررسی وتصویب بودجه وعملکرد و ترازمالی

ه– تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های کانون

و – موافقت باجایگزینی اعضای هیأت تبار درصورت استعفاء یا فوت و یا سایر موانع و بازدارنده های قانونی و پیشنهاد تغییر اعضاء .

ماده 12- ساختار هیأت تبار

هیأت 5 نفره ی هر تش، از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده ی خود در هیأت تبار کانون انتخاب و معرفی می نمایند و بدین گونه گروه 9 نفره ی هیأت تبار کانون تشکیل داده می شود.

وظایف هیأت تبار:

الف - جلسات هیأت تبار حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و باحضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آراء اعضاء معتبر و ارزشمند خواهد بود و کلیه تصمیمات و مذاکرات در دفتری ثبت و به امضای حاضرین خواهد رسید.

ب - هیأت تبار دراولین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر بعنوان منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات توسط رئیس و درغیاب او توسط نایب رئیس اداره و صورتجلسات توسط منشی ثبت خواهد شد.

ج - مسئول امور اجرائی، مدیر کانون است که به وسیله هیأت تبار از بین خود یا یکی از افراد هموند واجد شراط به مدت یک سال انتخاب می شود و پس از معرفی به سازمان مربوطه، مشغول به کار خواهد شد. انتخاب مجدد او با تأیید هیأت تباربرای دوره های بعدی بلامانع است.

 د - هرگونه عزل و تغییر مدیرکانون و جایگزینی فرد دیگر به جای او، باذکر ادله به هیأت یاد شده و تائید آن، امکان پذیر است.

ماده 13- ساختار هیأت تش (خاندان)

   با عنایت و نگرش به شکل گیری تبار پبدنی که با گردهمایی و همبستگی 9 تش (خاندان) ابدال، باقر، باور، درویش عالی، رمدان، سلجوقی، عبدلی(عبدالعلی)، محمدرضا و ناصر صورت پذیرفته است، هیات هر تش را، 5 نفر  نماینده ی منتخب از سوی آن تش تشکیل می دهد.

وظایف هیأت تش( خاندان)

   هیأت پنج نفره ی منتخب هر تش که «هیأت تش» نامیده می شود، وظایفی به شرح زیر دارد:

الف - از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده ی تش انتخاب و به هیأت رئیسه معرفی نماید و انتخاب مجدد و یا عزل و برکناری وی را نیز بر عهده خواهد داشت.

ب - این هیأت رابط بین مردم تش و نماینده ی خود در هیأت تبار می باشد.

ج - هیأت تش، موظف است دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات همه جانبه ی مردم را گرد آوری و جمع بندی نموده و سپس توسط نماینده ی تش، به هیأت تبار انتقال دهد.

د - تشکیل جلسات هیأت تش در محدوده ی افراد هر تش و یا به اختیار و صلاح دید، با دیگر تش های طایفه، به طور مشترک صورت می گیرد، مگر در موارد ویژه که بنا به درخواست و هماهنگی با هیأت تبار صورت خواهد گرفت. هیأت تش پنج نفر از 45 نفر هموندان مجمع عمومی و همگانی تبار پبدنی بشمار می آیند.

و - مصوبات و تصمیمات هیات تش با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا معتبر و قابل اجرا می باشد.

نماینده ی هیأت تش(خاندان)

نماینده ی منتخب هر تش که رابط میان هیات تش و هیأت تبار بشمار می رود، وطیفه ی انتقال دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات هیأت پنج نفره ی تش به هیأت تبار و متقابلاً مصوبات و تصمیم گیری های هیأت تبار به هیأت تش را بر عهده دارد. نماینده مردم هر تش، یکی از هموندان هیأت 9 نفره هیأت تبار بشمار می رود و از افراد تصمیم گیرنده،  صاحب نظر و دارای یک رأی مؤثر از مجموع 9 رأی هیأت بشمار می آید. نماینده ی تش، از میان پنج نفر انتخاب و انتخاب مجدد و یا برکناری وی با دید و نظر هیأت تش انجام می گیرد و هیأت تبار در این مورد حق انتخاب و برکناری نماینده را ندارد مگر به تشخیص محرز هیأت تبار مبنی بر عدم توانایی جسمی، آگاهی و یا عدم شایستگی نماینده تش که به تأیید کتبی هموندان و اعضاء هیأت تبار رسیده باشد. در این صورت، هیأت تبار موظف است که به طور محرمانه مراتب را به هیأت تش گزارش و درخواست پیگیری و انتخاب و معرفی فرد دیگر را بنماید.   

ماده ی 14- کانون در اولین جلسه ی مجمع عمومی در تاریخ ................... با تأیید مرامنامه و تعیین هموندان هیأت تبار، تشکیل و اعلام موجودیت نمود.

 ماده ی 15- وظایف مدیر کانون:

الف- اجرای مصوبات هیأت تبار در ارتباط با امورکانون

ب –تهیه و تنظیم بودجه، آئین نامه، دستورالعمل ها وروش های اجرائی، تهیه وتنظیم صورت دارائی ودیون وترازمالی وحسابهای کانون و تهیه گزارش فعالیت سالیانه و پیشنهاد به هیات تبار جهت بررسی و تصویب.

ج – دعوت هیأت تبار و تنظیم دستورجلسات و شرکت در جلسات هیئت تبار.

د-  ارتباط و مشارکت باسایر موسسات مشابه درزمینه امورفرهنگی به نمایندگی ازطرف هیئت تبار.

ه – مراجعه به ادارات دولتی و موسسات وشخصیتهای حقیقی وحقوقی جهت انجام امورکانون.

ز – تهیه وتدارک ابزار و وسایل مورد نیاز

ماده ی 16- هیأت تبار می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر کانون تفویض نماید که دراین صورت علاوه براینکه مدیر کانون، مجری تصمیمات هیأت تبارمی باشد در حدود اختیارات تفویضی، جانشین هیأت تبار نیز خواهد بود.

 ماده ی 17- مدیر کانون می تواند فردی را بعنوان قائم مقام یا معاون خود انتخاب و قسمتی از اختیارات خود را به وی تفویض نماید ولی شخصاً در قبال فعالیت های اجرائی مسئول و پاسخگوخواهد بود.

تبصره- انتخاب قائم مقام یا معاون مدیرکانون بایستی به تائید هیأت تبار برسد.

فصل چهارم - مقررات عمومی –انحلال و تصفیه

ماده ی 18- هرگاه اجرای برنامه های کانون با وظایف و اختیارات برخی از سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و وزارت خانه ها ارتباط داشته باشد، انجام آن موکول به کسب موافقت قبلی از موسسه دولتی و یا نهاد و وزارتخانه مربوط خواهد بود.

ماده ی 19- اعضای هیأت تبار و مدیرکانون معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ولایت فقیه بوده وکانون به احزاب و گروه های  سیاسی وابستگی نداشته واعضای آن به نام کانون حق فعالیت حزبی وگروهی نخواهند داشت.

ماده ی 20- کانون با اهداف و مقاصد غیر انتفاعی تشکیل گردیده و موسسین و مدیر کانون انگیزه انتفاعی ندارند. موسسین و مدیر کانون هیچگونه وجهی تحت عنوان حقوق و یا پاداش دریافت نخواهند کرد.

ماده ی 21- باتوجه به اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری و انتفاعی، هیئت تبار و مدیر کانون سعی و اهتمام خود را درجهت بقاء و استمرار فعالیت کانون مبذول خواهند داشت و ضمن پرهیز و احتراز از اجرای برنامه های غیرمفید، سعی خود را در جهت تعمیم و گسترش فضای فرهنگی و هنری سالم و تباری، قومی و اسلامی و اعتلای فرهنگ عامه معطوف خواهند داشت واین اصل را همواره درصدر برنامه های خود مورد نظرخواهند داشت. باوجوداین،درصورتی که بعلت حوادث غیرمترقبه وضعیتی پیش آیدکه ادامه فعالیت کانون به مصلحت نبوده و میسرنباشد، انحلال آن با تصویب اکثریت  ¾هیئت تبار اعلام خواهد شد. کلیه اموال و دارایی های باقیمانده کانون پس از تصفیه با نظر رئیس هیأت تبار در اختیارمراکز مشابه قرار خواهد گرفت و یا در جهت امور عمومی و عام المنفعه مرتبط با تبار هزینه خواهد شد.

ماده ی 22- فوت، محجوریت، از دست دادن شرائط، استعفاء و عدم همکاری یکی از اعضای هیأت تبار و مدیر کانون موجبی برای انحلال کانون نبوده و برطبق ضوابط مندرج در این مرامنامه عضو جانشین برگزیده خواهد شد.

 

ماده 23- این مرامنامه در................................... فصل مشتمل بر .....................................  ماده ی و .................................... تبصره درجلسه مورخ ..................................... به تصویب مجمع عمومی رسید.

/ 1 نظر / 36 بازدید
سیامک حیدری پبدنی

با سلام مجدد متاسفانه در چند بار تاریخ وبلاگ و آیتمهای قرار داده شده اشتباه درج شده است مانند تاریخ 1398 لطف فرموده جهت استفاده بهتر کاربران و جلوگیری از تداخل تاریخها و سردر گمی کاربران تاریخهای اشتباه تصحیح گردند . با تشکر