/ 1 نظر / 3 بازدید
فرشاد جمالی

بی احترامی به افراد سرشناس طایفه پبدنی و زیر سوال بردن پیشینه روشن و قابل احترام این افراد بی احترامی به کل طایفه است و دلیلی جز کوته بینی و حسادت ندارد.