دوز ویل

... کر بی دا اخو و دل نترس و چار گرداله به اشکم اخو که روه نهنگس! سر  کشیدن و نیشتن منس و پهرستن زس خه دیه شیر زرد اخو! مر خشخاریه! مر  کار هر کسه! ...
لر به غیرت وابیدم و دیالمه سفت بستم و کوشامه ورکشیدم و بنداسه تنگ کردم  و رهدم به سی دوز! گُم به گُم که به دوز نهنگ ابیدم ز دوز و دغز بیشتر به تیام اوست. نرسیده به پل خدابیامرز حج حیدر اسیوند، زونیام شل اوید و دلم وست  به تپ و توپ! دوز و دغز نبید که یه چه بی ته بید که تا تی کار اکرد به دینداس نی رسید! ز راستی دوز ویل بید و خوو نومی ریس ناهادن بی! دوز جندمی ...
یه گُم منده گِر زیدم و واستادم. تیام سیاهی رهد و زونیام شل و دلم به ترات منه سینه! نفسم که جور اسب سواز باز جور باد سر کینو آر وبر ابید...عرخ ز نُک تا تا پنگه پامه یه شو کرد بی ...
او تک پهل حج حیدر خسرو واستاده بید و هی بم اگد: بیو! نترس! ... به لم  منیهر! بنیهر به مو و به دو بیو و ... پهل حج حیدر سمنتی و باریک بید و هندا یه گز پهنا داشت. نه به خسرو نیشتم و  نه به کُه و ... دونیدم و یه هو دیم منه بغل خسرو هدم...
زونی زیدم و گدم: کر بی دا، دل نترس، چار گرداله به اشکم، شیر زرد و ...  رضی خان باوادی بید که وا قظار و حمایل بسته ز تنگ دوز ویل غیل پهرست و  گم زید و زس گدشت! رضی خان بید که ترست و دل داشت و گرداله داشت و نترسی و ... شیر پیایی چی رضی خان کجه که منه هوا پهرست و ز دوز ویل رد آوید و مو کجه که ز سر پهل حج حیدر هم نترستم رد وابووم! ...
جا درودن پا رضی خان به گهره نشونم دادن که کچه پاس زهمی وابید بی و  سرمه ناهادم سرس و زیارتس کردم و بو ناهادم بس...
هر سا اروم لالی وا یه سر بروم به دوزویل تی پل حج حیدر اسیوند و جا پرواز رضی خان باوادی و زیارت بکنم...
دوز ویل مندیر یل منده به لالی- تا بیا چی رضی خان شیر شلالی (ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 7 بازدید