تیتن اَو بازی

... راستیاس تا اسو ندونستم «تیتن اَو» چنه و چه جوری ابازن و تیتن اَو انکه چه! بچه یل بازی اکردن مو هم رهدم بال اَو رو و هی انیشتم بسون. ساتیار اوید تیم و گد: تو هم بید تیتن اَو بازی!
گدم: مو ندونم بوازم؛ اَو خه دونم چنه اما  تیتن اَوانکه چه؟
اود کلم و یه تیت ناهاد زیر چلم. چرشتم رهد به آسمون. گدم مر هاری؟! په سیچه تیت انی بم؟
هندست و گد: تیتن هیم تیته که ناهادم بت. هلا رو چن تا برد توس و هلیک و نه گپ و نه کوچیر بجور و بیار تا آمُختت بکنم!
چند تا برد هلیک و توس جستم و ارودم. ساتیار یکی سون استید و زم پرسید: تیتن اَو، چن تیتن اَو؟
گدم: انکه چه؟ چه وا بگوم؟
ساتیار گد: بگو یکی دو ... تا شش تا ...
گدم: چار تا.
برده گره منجا انگست گپس و انگست کلیس و وندس ری اَو. اشماردیمسون: یک دو سه ...هف تا ری اَو سر خرد و ...
ساتیار بم گد: هلا خوت ون! اما زم بپرس!
مو هم گدم: تیتن اَو، چن تیتن اَو؟ ساتیار گد: دو تیتن اَو.
دستمه بردم و اوردم و برده وندم غِلپ وست منه اَو و ته گرهد و ...
کارم هیم یو اوید بی که برد توس و هلیک بجورم و صحو تا شُم بال اَو بووم و تیتن اَو بوازم ... زیر چلام درد گرهد اما بازم بازستم.
وندم و وندم و وندم تا آمخته وابیدم و آویدم یه تیتن اَو باز!

(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 51 بازدید