... چوغام ز راست پس شونم تلفست بی. اخواستم رُم سی عروسی

... چوغام ز راست پس شونم تلفست بی. اخواستم رُم سی عروسی و بی چوغا ریم نی وروید. ری زیدم به گودرز و چوغاسه استیدم و کردمس به ورم.  خسرو سر برد بالا مال نشسته بید و هی دیرپادیرپام اکرد. یه هو به هنده گد: ستین منی سیت شوره؟ سرمه ورگنیدم و نیشتم به بال لمی چوعا و گدم: نه! تو خه ابینی بالس منه چفتمه! کهجنس شوره؟!
خسرو دووارته گد: ستین اگوم سیت شوره!
رهدم نهنگس و گدم: بنیهر! بال چوغا منه چفتم و تا ری زونیام اویده! په چنس دیه شوره؟ مر هندا چوغا منه چفت و ری زونیا نید؟
سه وارته گد: مو گدمت! ای چوغا سی تو شوره!
گودرز بنگم کرد و گد: هی کر یو اانکه اخو بگو که ...

تا فهمستم که چه اگو، چوغانه دادم وا پشت به گودرز و رهدم به هونه....  صدا ساز و دهل دلمه اخوند و حرف خسرو ز خوم ارندم... (ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 26 بازدید