سیکه(سکسکه) و ...

... ناشتایی خرده نه خرده، سیکه(سکسکه) گرهدم. پشت سر یک سیکه اکندم. دل و اندرینم اوید منه تیشنیم.نه ترستم چی بخویرم و نه کرکر بکنم. تا اخواستم یه گپی  بزنم سیکه بیشتر بید تا گپ... پسین رهدیم به هونه کیچیم ماه بناز و سیکه مو هم سی خُس کار اکرد. کیچیم به  دام گد : ستین ز کی تالا سیکه اکنه؟ دام گد: ز دم صحو تالا. کیچیم یه غا نازمه  کشید و بوسیدم و نشوندم کل خس ... چی نگدشت که یه هو کیچیم ورگشت بم تی همه و به فِریاد بلند گد: ووی ستین!  سرمه کنامی! سیچه ریالا کلجمه اکنی؟
مورشت گرهدم! تیام پیسه وابید! عرخ لاشمه گرهد و گدم: کیچی مو!؟ دو تنگمه  گرهدم پیش همه و گدم بنیهرین منه تنگم چه ابینین؟ مر مو دزم کیچی؟ مر مو ...
همه زیدن زیر هنده و کیچیم گد: نه بووم تو دز نیدی! دیه خوو آویدی! زونت  گهشست و سیکت بهرست! (ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 74 بازدید