عیسته اخوم سی منه فیس بوک!

گوو و ددو خوم که سی تون بگوم:
پیش پریر، وا چن تا ز گویل رهدیم مال مهمونی به کهسار بختیاری خومون. هندا چاست بید که نرسیده جاگه مهمونی، یه مالی نه سر ره مون دیدیم که آشوو وست بی منجاس و یه بگر و بکشی منس بید؛ یه پرایدی هم بال ره بید که شیشه درست کدس نبید و پهلیاس هم پاک منه یک چَل و چُل کرده بید. سه تا جوون هم جستن بی بالا ره و یکی هم منجا مال به دست چن تا پیا هی به توسر اکهشست؛ ز جونون بالا ره پرسیدیم که چه هوره؟ چتونه؟
یکی سون گد ایما هم بختیاری هدیم رهدیم منه مال و اوخاستیم عیس بگریم که زیدن مون و هو هم وابامون بیده؛ به دادس برسین که نکشنس.
ایما هم رهدیم که دست گیرونی بکنیم. چن تا پیا اویدن وانیامون و بردنمون به مال. گدیم په گوویل یونون هم خه بختیارین، چاسون اخوین؟
یکی سون گد: ای گووم ایر یونون بختیاری هدن مو دیه نیخوم که بختیاری بووم؛ یونون اویدن به مال و گدن ایما بختیاری هدیم، جا وندیم سیسون و نشوندیم سون و او و نون و چایی سیسون راست کردیم؛ یه کرت ابینم هر یکی سون یه موبایل ز منه جیوس ادراره و هی عیس ز زهنم و ز دهدرم و ز تهده بچه کوچیرم و ز جل و جا و ز توه و توسی و ز مشک و ملار و ... اگرن. تش گرهدم و نهادم به کوه! گدم سیچه عیس اگرین؟ یکی سون گد که ایما عیساتون اگریم و ابریم و ازنیم سون منه نم چه بو(فیس بوک)؛ گدم په فس بو که اگوین چنه؟ گدن: عیساتون که وست منس، اسو همه مردم منه دنیا ابینن تون! خا تو بگو گووم یو کاریه که یونون وا ایما اکنن؟ مو هم تا ترستن زیدم سون و موبایلاسونه هم گرهدم و رهدمه منه تربه هرگل! هونون که جستن به او رُه هو و یونه گرهدمه تا بنیهرم صحاو خدا یونون کینه تا ولسون بکنم.
ای مردم سر پینون مو نیدمه که آدم همقو پر رو بووه؛ یونه اگرهدم، او یکی ارهد ز زهنم عیس اگرده، ارهدم سی هو او یکی ز دهدرم اگرهد و بس اگد برو مینا بنوشته بکن به سرت، یکی ز هرگل اگرهد و رفیدسه ز زیر دینس اکشید، یکی ز تهده و یکی ز ملار و یکی ز توسی و توه و یکی ز تش و چاله ، یکی ز سیل(سگها)و مشک و پوست و ... خا که چه؟

نویسنده: ستین بختیاری/ 2 نظر / 12 بازدید
علی جمالی

بسمه تعالی - سلام علیکم خیله دقت کردم تا نوشته ها خوندم خوشم اوید ولی نگدین اخرس چه وابید مبایلاسون دان یا نه ؟-عکسا پاک کردن یانه ؟ .....زنظر شرعی هم واسکه اجازه گرن .

دانیال

درود بر تو کلی خندستوم