آیا برابر فارسی واژگان بختیاری زیر را می دانید؟

پهرستنpehresten       

وریاستن varyasten       

دل سسته del soste      

سست اویدنsost   

دندوو ریچ dendow rich     

دک زیدن  dak zeiden         

الهف زیدنalhof       

گر زیدنger         

گر گرهدنgor      

وستن vasten            

ورکلوهستنvorkolohesten    

گم زیدن gom          

گم زیدن gam         

ورستنvarasten          

وریسستنvarisesten       

چولchool            

توهرستن(تورستن)tevehresten 

تورtever             

تی پیلکونti pilekon     

پاپیلیچکpapilichak       

گره مستgere most      

پل مچ  pal mach         

سُقُلیsogholi          

کُله برقkole bergh      

دین اوگر         din aw ger

دشخوار         doshkhar

ویرvir           

تنگر،تینگرtongor   

پورین تیpoorine ti    

تهمرهtahmere       

 

و ...

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
سوئد

با سلام خدمت شما! کش کور فکر میکنم یعنی کشیدن عضلات یا کش و قوس . وشخستن یعنی عطسه کردن. سیکه یعنی سکسکه کردن . کفنیدن به معنای سرفه کردن و ورهلاسستن درست نمیدونم ولی فکر میکنم یعنی هول و ولا داشتن یا ترسیدن است. با تشکر از شما موفق باشید

سوئد

با سلام مجدد! ادامه مطلب رو ندیدم . پهرستن یعنی پریدن. وریاستن بلند شدن. دل سسته صرع یا حالت غش داشتن. سست اویدن یعنی شل شدن. دندوو ریچ دندان قروچه کردن. دک زیدن لرزیدن. لهف زیدن بلف زدن یا خالی بستن. وستن افتادن. گم زیدن گاز گرفتن. گم زیدن پریدن. دشخوار دشوار. دیگه بقیه ها رو که ننوشتم متاسفانه بلد نیستم. ممنون از همه زحمات شما.

بهادری

من همی اینا رو تو کتاب واژه نامه آقای ظهراب مددی دیدم