آرک - برک شکر خرد...

... پیایل مال زیر درخت بلیط نشسته بیدن. گدم روم تیسون یه چی زسون آمخته .ابووم. اسو جور ایسوو نبید که رادیون و تلویزیون موبایل و کامپیوتر و ... بووه و آدم زسون چی یاد بگره و واسون سرگرم وابووه! چی یادگیری و سرگرمی مون میلس پیایل بید و بس!
تا رسیدم، سلام دادم به حاضرون و دوگر زونی نشستم دوون میلس. دیدم حرفسونه واداشتن و نیشتن به یک و ... کیخا نوذر ری کرد بم و گد:علیک! رو به مال بگو یه چایی راست بکنن و بیار سیمون! 
گدم: ری تیام و دونیدم به مال و به دالو ماگل گدم که چایینه راست بکنه و جلدی ورگشتم و نشستم جا خوم منه میلس.
کیخا نوذر پیل نیشت بم و گد: تو خه اویدی؟ مر نگدم ...
گدم: به دالو ماگل گدم و ...
گد: رو به دالو ماگل بگو چایینه جلده راست بکنه و بس بگو آرک- برک شکر خرد! وری رو!
به دَو رهدم و به دالو ماگل گدم: دالو! وُلا کیخا نوذر گد چایینه جلدی راست بکن وگد که بت بگوم: آرک برگ شکر خرد!
دالو تا یونه اشنید غش کرد به هنده و وا دسمال شدس دم پوزسه گرهد و رینه جرنید واپشت و ...
گدم: دالو په سیچه اهندی؟ خا کیخا یونه گده مو خه نگدمه! 
یونه گدم و دونیدم به سی میلس که برسم و ز حرفاسون دیر نمهنم که دالو بنگم کرد و گد: ای کر چته جور گازر دشکه به دین هی به دو اری و به جسته ایای؟ واستا بت بگوم! هی جغله واستا...
دنیدا حرفس تموم نوابیده بید که مو رسیدم بیمنه میلس و دووارته دوگر زونی نشستم دوون میلس.
به رسیدنم باز میلس بی دنگ وابید و کیخا گد: جغله! مر تو گوش و هوش منه سرت نید؟ په به دالو ماگل چه گدی؟
- ولا بس گدم که کیخا گد آرک- برک شکر خرد اما هو هندست و ...
کیخا سره وند وازیر و یه لو هندینه داد و بهدس گد: ای سوو رو بس بگو کیخا گد آرک- برکه اُرُک کن...
به غیر کش رهدم و گدم: دالو!کیخا گد آرک برکه ارک کن! 
تا یونه گدم دالو چلمه گرهد و بردم زیر بهون و نشوندم و گد: دا! بنشین تا سیت بگوم! کیخا اخواست که تو ز ... دیندا همه چینه سیم گد ز میلس و فشنادنم و آرک - برک و ... گرهدم به تهریف و اتل متل سیم گد و یونه هم سیم گد: پیاله داریم آرک برک - تو پر بکن مو پرترک ...
هنی منه ویرمه و هر سا به یادم ایاهه به خوم اهندم که سیچه دیر فهمستم که کیخا چه اگد و... اما زسون آمخته وابیدم که دیه پا به گیوه منه حرف گپون نروم و بی موکیش پا به میلسی نَنُم و ...

(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 5 بازدید