برگردان واژگان زیر چیست؟

واژه ی زیر با ساختاری یکسان و با آوایی دگرگون، دارای سه گن(معنی) کاربردی است، برگردان و گن هر کدام از این واژگان در گویش بختیاری چیست؟

هیل   hayl بر وزن «سیل» و «کیل» به گن پیمانه

هیل  hil  (heel)

هیل heyl  بر وزن بیل در گویش بختیاری به گن و معنی بگذار( بیل بیاهه=بگذار بیاید)

/ 0 نظر / 5 بازدید