ترسم تیاس سوسن(بسوسن)

از ستین بختیاری:

... مو هم چی بچه یل دیه، تا پیایل میلس اگرهدن، سی یو که منه میلس رهمون بدن و گپ و گفتار پیایل گپ و چیدونه آمُخته وابوم، جلدی ارهدم منه میلس و یه کارینه اگرهدم وادست. یه کرت چایی انهادم خذمتسون، یه کت وا افتوه لین( آفتابه لگن) پیش ز سرفه و بهد ز سرفه دستاسنه اشتم و گاتاوختی هم جُمه ز دوو پر اکردم و اگردوندم منه میلس به پیایل موکیش اکردم و دیندا هم انشستم دوون میلس و بال قالی و گوش اگرهدم بسون و اورچیدمسون به دل...
یه کرت که «گی»(نوبیت) مو وابید که چایی بنم به پیایل، بهد که نهادمسون و پیایل نوش منه جونسون کردن رهدم که استکان و زیره هانه بنم منه سینی و ورگنمسون، همه چایی یاسونه خردن بی غیرزا تاته کهزاد؛ یه دِر خرد و دووارته رهدم بالا سرس دیم هنی نخردسه اما زیر استکانه گرهده منه تنگه و هی سیلس اکنه! بس گدم: تاته کهزاد په سیچه چاییته نی خوری؟ وا دووارته چایی بریزم و بیارم سی میلس؛ په جلدی بخورس! ورگشت وا اشاره به عیس دهدر منه زیراستکان گد: بووم؛ ترسم تیاس سوسن! چایی نیخوم...


 

/ 0 نظر / 3 بازدید