ز دا بهدر نداده هیچ پیدا – به ای دنیا و او دنیا دل دا

ز دا بهدر نداده هیچ پیدا – به ای دنیا و او دنیا دل دا
...
... هیچ خووی، ز خوو منه دل دام که سیم متل اگد و دستس منه کولم بید و اولاییدم نبید و نید! آرمون یه خوو چیونی به سرون هلانیم به دلم منده! کاشکی دامه بیدی!...
... سرم سر پا دام بید و دست دام هم منه کولم هی لاشمه اهارنید و اولایید. گاتاوخت هم وا او دستس آروم منه میام در اخرد. تیامه ابستم و تهنا به متلس گوش ادادم .
... افتو و مه ددو و گوو بیدن. هونه واده سون هیم دو تا بچه نه داشتن. دو تا سون زال و قشنگ و ملوس بیدن. ریاسون منه تی برچ ازید چونون قشنگ بیدن. هیشکی ز یک رد سون نی کرد جونون جور یک بیدن. 
داسون داشت هویر اکرد؛ هندا افتو درون و پسین تنگ بید. گله سون آستاره ها بیدن. گله سر تا سر آسمون به چرا بید. دا به کرس مه گد: کرم رو یه سری بکش به گوسندون که گرگ ناخرمی نزنه به گله و زسون شل و تال نکنه! 
مه گد: دا شو هده و مو اترسم ز گرگ و کفتار و رووا و ...به ددوم افتو بگو بروه هو گفتره! 
داس گد: مه! تو کری! ددوت گفتره اما دهدره و نتره به شو بزنه به در. تو ار کوچیرتری اما کری و خوت وا روی! کر گرهد به رکه کشیدن و وا دا تو مو کردن ... تاریکی وست به گل و همه جانه گرهد. 
داس گد مه جلدی رو دیر وابید! 
مه گد: مو نی روم.
دا هیم جور که دستس منه هویر بید درورد و یه سیلی زید منه ری مه. هویرا دست دا دیسست منه ری مه. 
تا مه سیلینه خرد، وا ری هویر هویری و نه ششته به جسته ز مال زید به در و رهد...
مه ز هم سو لکه هویر دست داس منه ریس مند. سی هم هو ری مه لکه داره! اندی ری مه هم چی افتو روشن و زال و قشنگ بید و ...

(ستین بختیاری)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید