«هزار و یک»، در فرهنگ بختیاری

«هزار و یک»، در فرهنگ بختیاری

خوانش و بکار بری شمار(عدد) «هزار» و «هزار و یک» در فرهنگ و دانش بومی بختیاری کاربردهای ویژه ای دارد.

مانند:

 برای آرزوی عمر طولانی برای دیگران می گویند:«خدا هزار جونت بکنه!»یا هزار جون بای!»...

برای نشان دادن اندازه و مقدار زیاد چیزی: «هزار منه!»«هزار منی!»...

در زبانزد(مثل): «هزار که بو»(هزار که شد، هر چه شد یا هر چه باشد، آب از سر گذشتن...)

«هزار و یک»نیز مانند شمار هزار در بختیاری کاربردی ویژه داشته و دارد که بر پایه ی باور مردمی، آموزه ای بسیار کارا و مؤثر در حفظ محیط وحش در میان مردم در گذشته رایج و بکار گرفته شده بود. آیا شما از این باور مردمی و آموزه ی ارزشمند اجتماعی و اقتصادی اندیشمندان مجرب بختیاری آگاهی دارید؟  

/ 0 نظر / 3 بازدید