پوزش از تأخیر دیدار چند روزه با همتباران و همیاران

     با پوزش از تأخیر دیدار چند روزه و سپاس بیکران از یاران گرامی و ارجمند همراه که جویای حال و غیبتم شدند. پیشامدی بود که به جبر زمانه و ناخواسته مرا از دیدار مجازی با یاران و دوستان باز داشت. امید که زمانه فرصت و مجال دیدار دوستانه را از ما نگیرد. با گذار از این رخداد و سپری کردن دوره آن با شما همراهان همدل هستم و امید آن را دارم که اندکی مثمر ثمر و مفید فایده برای همتباران و همیاران خود باشم و از خوان دانش آنان بهره برداری بنمایم. پیروز و سربلند و تندرست باشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید