باز دووارته ...

باز دووارته، بنگ و بُو وسته به مال
ونده «ان ته خا وه» میلس، قیل و قال

دکترا... مهندسا... قطار... قطار
شو نشینی، شُم خوری آوی به کار

دکترا ای گون ز درد بی دوا
اور بارونی ایارن ور هوا

او مهندس ها اگون ز کار و بار
باز انن بیکاره هانه سر کار

...
خَوو ز سر پهرسته یل، آوین بیار
وستنه ور فرگ مردم هم دو وار

جم و جیلا وسته ور خوو منده یل
هل هل کوسه اخون وا چل کچل

پیشواز ای خون سی میلس باز رون
وا کل و وا گاله و وا ساز رون

باز دلاسون سی دل بخت و سی یار
وسته وا بونه چینون چی دوش و پار

بهد سالگشتی آویدم باز گوو
هی ایما پهر و خسون منجا پتو

بهده چندی باز اخون وابون گوو
گوگرینه جا ونن باز هم ز نو
...
ای گوهم ای دکترا، موهندسا
ای دو ساله کهجه بیدن تا حالا

باز اخوینمون سی دو نیم سال دیه
چنده ری دارین ایسا، پیه! پیه!
...
رین سی کاراتون به تی شاویز ویزک
خوش باهارون به خوو، بد پاییزک )ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 3 بازدید