هنگامی که فرهیخته، دانش اندوخته و فرهنگمدار مدعی، جوک های تبار خود را ...

... و هنگامی که فرهیخته، دانش اندوخته و فرهنگمدار مدعی، جوک های تبار خود را بی مهابا پیامک می کند، از افراد بی ادعا چه چشمداشتی؟! ... وای بر ما...

مادر ما خاک ما، فرهنگ ماست
روشنی بخش دل پر رنگ ماست

مام ما این گویش پر بار ماست
پایداران چون تن کهسار ماست

هر که با فرهنگ و خاکش ره نجست
مهر دل با مادر خود کرده سست

بازی و سرگرمی ما خاک نیست
دانش و فرهنگ قوم پاک نیست

هر که را در جان ز شیر مادر است
وان که عشق از خاک و قومش در سر است،

لب فرو بندد ز حرف ناپسند
مادر خود را نسازد ریشخند

می کند هر پای را از خاک دور
چشم بد را می کند از دید کور

باغبانیم و گلستان، دست ماست
بر گل و دارش نگهبانی سزاست

هر لب بدگوی را باید که دوخت
شاخه های هرز را باید که سوخت
(حسین عبدالهی پبدنی)

/ 0 نظر / 24 بازدید