چلمه بری و ...

... همس به یه تی به یک زیدن نرسی؛ منه دل شو بید که آشفته ز خوو پرستم. عرخ سردی لاشمه گرهدبی. ننشسته وستم و ز هوش رهدم و سست وابیدم...
صحو که ز خوو وریستادم دیدم بچه یل هی اهندن بم. دام شوکنید بسون که: رین پی کارتون! شر تونه ز تی کرم بکنین و ...
گدم: دایه یونون چسونه؟ سیپه بم اهندن؟
گد: دا! شو که سست وابیدی، به تنهtanah کچک چاله و هفتا ریگ چلمته بریدم و ...
آینه نه دروردم و نیشتم به خوم؛ دیدم ری تیگ و نفت و گپ و کچه و دور لوام ری مچ دست و پام شه و تنه هده و ... به شلغ نشقا قدیمی منه اشکفتا دروردنم بی! خومم به خوم هندستم !

(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 41 بازدید