جو خل کن! هیل خل رو! سامون سرن...

... دل منه دلم نبید که برسم به مال. نهنگا مال که رسیدم دیدم یه کت آدم زیر ره هدنو منستی گر و کش دارن و جر و قال. ز دیر اوردم سون به جا. جلدی ماشینه واداشتم و رهدم تیسون. علی یار گر و جم اکرد سی قوات و چن نفر عم گرهدنس بی. اما قوات پشت سر آدمیل بهدار اوید بی و هیچی نی گد.
علی هی پشت سر یک اگد: جو خل کن! هیل خل رو! سامون سرن!(samoom sern) ...
باقی آدمیل واستادن بی و هی ز یک اپرسیدن :جو خل کن! هیل خل رو! سامون سرن!(samoom sern) انکه چه؟ تا مو هم رسیدم یکیسون پرسید: تو هم خه منی بختیاری هدی! هیم یو اگو چه؟
بسون گدم ایسا به نیا پیایل ز یک سوا بکنین اسو بیاین ز دین انکه منکس...
راستیاس خومم هم غلوه رهدم منه فرگ تا فهمستم! اما هیم سامون سرنس سخت بید سیم...
(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 24 بازدید