بووت پشت سرت ...از محزون

سلام،ستین. موهم یه خاطره ز دالو ماه بناز دارم سیت اگومس، یه روز رهدم دم بهونس دیدم داره سر یه تلواره توف پهن اکنه ،همیطور که سیلس اکردم توم دهونم اگریدم نیشت دیدم ،گود ووش دردت خردم بیو،توف بدمت رهدم نزدیکس،ریمه بوسی بعدس هم یغا توف نهاد منه تنگه دستم گد بوت پشت سرته ،ورگشتم نیشتم دیدم هیشکه اوچو نید،به دو دونیدم در بهون خومو زدام پرسیدم:دا دالوبم گود بوت پشت سرته، دام حندست پرسی :دالو چه بت داد،گودم توف ،گود خا یعنی اینشاا... سا یه بوت بالا سرت بوه همیشه...
نویسنده:محزون
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید