نوروز خجسته جمشیدیان شاد باد

                              نوروز

 

چو نوروز هر روزتان شاد باد

                            ز جشن جم  و باستان یاد  باد

 

چو نوروز جمشید جم ، یادگار

                               بمانید سر سبز، در هر بهار

                                               

چو نوروز جاوید و پاینده مهر

                               بتابید رخشان به اوج سپهر

 

چو نوروز پیروز ایرانیان

                        که گسترده سینش به هفت آسمان

 

چو دیهیم سبز بهاری نشان

                              هماره درخشنده اندر جهان

 

بمانید سرزنده ، پیروز و شاد

                          چو نو شیروان دادگر، مرد راد

 

 

چو گردآفرید و چو سهراب یل

                           سر ودست دشمن ز خاکت گسل

 

چو کوروش به داد و دهش ره نمای

                               به خاک اهورا  و نیکو سرای

                                                                     

به هر روزتان روز نوروز باد

                           که هر روزتان روز پیروز باد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید