به پاس و یاد معلم فرهیخته و پدر آموزش ایران استاد محمد بهمن بیگی

بزرگترین افتخار و سربلندی زندگی ام، شاگردی در پیشگاه پدر و بنیانگذار آموزش عشایر ایران زمین استاد محمد بهمن بیگی است. او به من و امثال من، کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک و نیک آموختن و نیک  آموزیدن را آموخت تا به شیوه ای نوین و کارساز بتوانیم فرزندان محروم از دانش این سرزمین را با نور آگاهی آشنا کنیم. استاد محمد بهمن بیگی به من آموخت تا آموزگاری و آموختن را برای خدمت و عشق ورزیدن به آدم و آدمیت برگزینم و نه برای  نان و نام! آوا و صدای گرم و دلنشینش استاد هنوز در گوشم طنین انداز است که می گفت: شما مبارزان راه رهانیدن و جان بخشیدن به روح و روان فرزندان کشورتان هستید! تفنگتات تخته سیاه و فشنگمان گچ سپید است و باید با  سپیدی قلم و گچ به جنگ سیاهی نادانی و ناآگاهی کمر بر بندید! مبادا تن پروی کنید و در هنگام خویشکاری و وظیفه، دمی از آموختن به هم میهنان محروم دریغ به ورزید! مبادا ... 
 و من نیز با استادم پیمان بسته بودم و چنان که گفت و  آموخته بودم، آموزاندم. به پاس مقام بزرگ و یگانه و ارزشمند آن نیکمرد اندشمند و فرهیخته و انسان دوست سر تعظیم فرود می آورم؛ روانش شاد و یاد گفتار و کردار و پندار نیکش همواره  گرامی جاودانه باد.
دستان مولایی آرژناهی درست است . 

دبستان مولایی آرپناهی
/ 0 نظر / 39 بازدید