(کُر ادونی خوت، هَوَر داری دَدوم - سی عرو سیزده نه کردیم شیم و شر)

(کُر ادونی خوت، هَوَر داری دَدوم - سی عرو سیزده نه کردیم شیم و شر)

...

بیو رویم تا دشت و تا کوه و کمر    

وا کل و گاله به سیزده و به در

 

سیزده و نوروز موارک با و خش

تهلیانه در کنین وا ای شکر

 

دل بدیم وا یک بدیم دستا به دست

تا کنیم بدخوانه خوار و کور و کر

 

دِر خوریم وا یک به سوزه زار دل

گل بگویم و گل به اشنیم سر به سر

 

دَر به ری غصه بوندیم تی باهار

رخت شادی وا نم بارون به ور

 

هر که سیزده نه اخونه نحس و شیم

دشمنه! شیمه! ز بیخ و بی هور  

 

کُر ادونی خوت، هَوَر داری دَدوم

سی عرو سیزده نه کردیم شیم و شر

 

تا که بردیم سون به منجا ترس و جهل

پا به پامون جستن از هونه به در

 

پاچه سونه پر ناهادیم کِیک ترس

وا نیامون هی اجن سیزده به سر

 

بیل بیاهن یه دمون تی سوه زار

تا که زیدیم بیخ سونه وا تور

 

خوو اوردیمسون به فند از هونه در

بیل بگون شیمه و نحسه یا بتر

 

شیمی سیزده سی ایما، سی هونون

گرگراک و مارملیک، صحرا و بر

(ستین بختیاری)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید