بهیگ

واژه ی «بهیگ»دگرگون شده ی واژگان بیوک، بیو، ویو،پیوک، پیوگ از زبان سنسکریت و پارسی قدیم است که در گویش بختیاری بدین گونه در آمده و بکار برده می شود. در بختیاری واژه ی بهیگ را با دیگر واژگان ترکیب و بکار می برند؛ از آن دسته واژگان زیر می باشند که چم(معنی) آن را شما روشن نمایید.
بهیگ=؟
نوبهیگ=؟
لال بهیگ=؟
بهیگ بازندوک(بازبازک)=؟

/ 0 نظر / 8 بازدید